بازگشت به خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این بخش از تارنما نگاهیست به موسیقی از دیدگاه علمی و هنری، و ایجاد این بخش جنبه آکادمیک دارد و نه تفریحی.ا

در بخش قطعه های موسیقی به دلیل مشکلهای قانونی لینک آهنگها و قطعه ها گذاشته شده است و نه فایل اصلی.ا

سردبیر بخش موسیقی تارنما: مبا

کتابخانه موسیقی

مقاله هایی درباره موسیقی

سازها

نتهای موسیقی

مدرن
ایرانی
فولکلور
مدرن
فرنگی

 

قطعه های موسیقی

فولکلور
مدرن
کلاسیک
ایرانی
فولکلور
مدرن
کلاسیک
فرنگی